**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซท์สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง**  คำขวัญอำเภอเทิง "พระธาตุจอมจ้อคู่บ้าน น้ำลาว หงาว อิง คู่เมือง ภูชี้ฟ้าลือเลื่อง งามประเทืองดอกเสี้ยวบาน" 

 

นายภาณุวัฒน์  สังข์ชุม

เกษตรอำเภอเทิง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย

สำนักงานเกษตรอำเภอพาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงชัย

สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงรุ้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ระบบอินทราเน็ต (SSNET)

กองการเจ้าหน้าที่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ

สำนักงาน กพ.

ห้องสมุดความรู้การเกษตร

สื่อเกษตรครบวงจร

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

เว็บไซด์หน่วยงานในกรมส่งเสริมฯ

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

  านหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนอำเภอเทิง

      ระหว่างวันที่  14 - 20 ตุลาคม  2554 

      ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเทิง          

  นายภาณุวัฒน์ สังข์ชุม เกษตรอำเภอเทิง

      พร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช

      วันที่  23  ตุลาคม  2554 

      ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเทิง  

 

  นายภาณุวัฒน์ สังข์ชุม เกษตรอำเภอเทิง

      พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร

      อำเภอเทิง เข้าร่วมพิธี 5  ธันวา  มหาราช

      ในวันที่  5  ธันวาคม  2554 

      ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเทิง  

 

 

   

  นายภาณุวัฒน์ สังข์ชุม เกษตรอำเภอเทิง

      พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร

      อำเภอเทิง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ

      อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ที่ 3  ต.สันทรายงาม

      อ.เทิง จ. เชียงราย

      วันที่  14  ธันวาคม  2554